8-27-2018 Freedom vs Woodgrove Volleyball (Varsity) - cj2sportsphotography